مشتریان ما

شرکت بازرگانی و پخش سفیر (اتکا)

شرکت پخش مویرگی و زنجیره ای محصولات غذایی و بهداشتی

شرکت طراحی و تامین قطعات خودروی ایران (ساپکو)

طراحی سیستم حمل و نقل برای جمع آوری قطعات از سازندگان به سایت های خودروسازی (Milk-Run)