مجموعه نرم افزاری ردیابی و نظارت بر عملیات ناوگان


ماژول ردیابی و نظارت بر ناوگان حمل  و نقل، عملیات رهگیری و کنترل لحظه ای هر کدام از ناوگان را به صورت لحظه ای انجام می دهد.