بهینه سازی و هوشمندسازی سیستم های مدیریت ناوگان


 بهینه سازی و هوشمندسازی سیستم های مدیریت ناوگان

ویژگی بارز این سیستم، استفاده از الگوریتم های هوشمند بهینه سازی به منظور برنامه ریزی دوره ای ناوگان روزانه هفتگی و هر افق زمانی دیگری بصورت خودکار و ترکیب آن با سیستم تعیین مکان، با هدف بررسی انطباق عملکرد واقعی با برنامه ریزی انجام گرفته می باشد، که در مجموع باعث بهبود قابل توجه عملکرد سیستم توزیع همزمان با کاهش هزینه های سیستم خواهد شد.