آموزش و ارتقاء کارکنان حوزه حمل و نقل

آموزش و ارتقاء کارکنان حوزه حمل و نقل

در فضای کسب و کار نوین یکی از شاخص های مهم رقابت پذیری بنگاه های کسب و کار، توانمندی کارکنان می باشد لذا مجموعه بهین آماد هوشمند علاوه بر تجهیز ناوگان حمل و نقل، خدمات آموزشی مرتبط را نیز ارائه می دهد.