شبیه سازی سیستم های لجستیکی

شبیه سازی سیستم های لجستیکی

شبیه سازي تقليدي از يک سيستم يا عمليات در طول زمان است. شبيه سازي، بيان رفتار پوياي يك سيستم بواسطه حركت آن از يك وضعيت به وضعيت ديگر بر اساس قواعد عملياتي تعريف شده است. در شبيه سازي سیستم های لجستیکی ابتدا رفتار سیستم واقعی مدل سازی شده و سپس با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته شبیه سازی، اقدام به طراحی سیستم جدید می گردد.