طراحی و توسعه سیستم های لجستیک و زنجیره تامین

قابلیت های اختصاصی و متمایز بهین آماد هوشمند (باهو) در طراحی سیستم های لجستیک و زنجیره تامین به شرح زیر می باشد:

·      طراحی سیستم های موجودی - مسیریابی (IRP) در محیط موجودی تحت کنترل فروشنده (VMI)

·      برنامه ریزی و مسیریابی ناوگان حمل از ناحيه تامین و تدارکات (Milk -Run )

·      تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های لجستیکی و زنجیره تأمین

·      طراحی زنجیره های تامین چابک، پایدار، سبز، ناب و ...

·      طراحی سیستم های مکان یابی - مسیریابی (LRP)

·      طراحی سیستم های تولید - مسیریابی (PRP)

·      طراحی شبکه لجستیک و زنجیره تأمین

·      شبیه سازی سیستم های لجستیکی