مجموعه نرم افزاری نظارت بر ارسال بین المللی محموله

مجموعه نرم افزاری نظارت بر ارسال بین المللی محموله

 برای سازمانهایی کاربرد دارد که در سطح بین المللی فعالیت داشته و محموله های خود را از طریق ترکیبی از مدهای مختلف حمل از قبیل زمینی، هوایی و دریایی به مقاصدی فراتر از مرزهای داخلی ارسال می نمایند. در این موارد، به دلیل استفاده ترکیبی از مدهای مختلف حمل و در اختیار نبودن آنها توسط شرکت، امکان استفاده از سیستم های روتین ردیابی از قبیل سیستم GPS وجود ندارد ولی اطلاع از آخرین وضعیت محموله ها دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

خدمات قابل ارائه در این سیستم شامل موارد زیر می باشد:

  1. امکان تعریف پروفایل جدید برای هر یک از محموله ها در آغاز فرایند
  2. امکان تعیین آخرین موقعیت فیزیکی هر یک از محموله ها بصورت خودکار
  3. امکان تصدیق و تایید آخرین اقدامات انجام گرفته بر روی هر محموله
  4. امکان تعیین زمانهای صرف شده برای جابجای هر محموله مابین نقاط مختلف و مراحل مختلف فرایند
  5. امکان برنامه ریزی و تعیین زمان استاندارد برای حمل محموله مابین نقاط مختلف و مراحل مختلف فرایند
  6. امکان مقایسه زمانهای صرف شده و برنامه ریزی شده بین نقاط مختلف و مراحل مختلف فرایند
  7. امکان تعیین انحرافات موجود در زمانهای صرف شده و ریشه یابی علل انحرافات و حذف آنها
  8. امکان تعیین انحرافات مرتبط با اقدامات انجام گرفته بر روی محصول
  9. امکان مقایسه زمان های مشابه برای محموله های مختلف و ریشه یابی انحرافات مختلف
  10. امکان تهیه گزارشات مختلف از عملکرد هر یک از مدهای حمل و نقل و مراحل فرایند